KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) KALİTE POLİTİKAMIZ

Çağdaş Harita olarak; Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının gereklerini tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde, çalışanlarımızın da katılımı ile uygulamayı ve sistemin uygunluğunu sürekli iyileştirmeyi,

Tüm Harita Mühendislik Faaliyetlerimizi ve Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası yasal şartlar ve diğer gereklilikler çerçevesinde yerine getirmeyi,

Hizmetlerimize ve süreçlerimize uygulanabilir tüm gereksinimleri karşılamak yoluyla müşteri memnuniyetini arttırmayı,

Müşteri odaklı çalışmayı; çalıştığımız tüm kurum, kuruluş ve şahısların, tarafımızdan istemiş olduğu hizmetleri ve talepleri doğru algılamayı, müşteri/işveren isteklerini doğru yönlendirmeyi ve bu isteklere uymayı, iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak işleri zamanında bitirerek teslim etmeyi, müşteri memnuniyet derecelerini ölçmeyi ve değerlendirmeyi,

Eğitime önem vermeyi, mesleki bilgi eğitimlerini sürekli yaparak kaliteli, doğru ve güvenilir hizmet üretiminin sürekliliğini sağlamayı, hizmetlerimizi; “geçmişin tecrübesi, geleceğin teknolojisi” prensibi ile zamanında ve sürekli iyileştirilerek sunmayı,

Yönetim, planlama, hizmet gerçekleştirme ve diğer tüm konularda, kaliteli, doğru ve güvenilir hizmet ile denetim için gerekli personel yönetimini sağlamayı,

Riskleri ve fırsatları etkin bir biçimde yönetmeyi, süreçleri devamlı iyileştirmeyi ve performans ölçümlerini yaparak değerlendirmeyi,

Doğal kaynaklarımızı ve enerjiyi verimli kullanmayı, bunun için tedbirler almayı,

Faaliyetlerimizden dolayı oluşan başta enerji, su tüketimi, emisyonlar ve atık oluşumu gibi çevresel etkileri azaltarak kontrol altında tutmayı, geri dönüşüme katkı sağlamayı, sürdürülebilir kaynak kullanımını teşvik etmeyi,

Çevre Duyarlılığı ve Sorumluluğu gereği; işveren, çalışanlar, stajyerler, ziyaretçiler ve tedarikçiler de dâhil olmak üzere; bilinçli olmayı, farkındalığı arttırmayı, çevre boyutları ve riskleri belirleyerek etkilerini en aza indirmeyi, Çevre Performansını sürekli iyileştirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikeleri ve riskleri belirleyerek minimum kaza, hastalık ve olay hedefi için gerekli tedbirleri almayı, riskleri yok etmeyi/kabul edilebilir seviyelere indirmeyi, İSG Performansını sürekli iyileştirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işveren, çalışanlar, stajyerler, ziyaretçiler ve tedarikçiler de dâhil olmak üzere; bilinçli olmayı, farkındalığı arttırmayı, herkes için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı,

Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı açık olmayı,

Beyan ve Taahhüt ederiz.

Cumhur ARABACI
(Çağdaş Harita Yönetici Ortağı / Şirket Müdürü)